Episode 2 | Laurant Haug, Arta Shehu Zaimi and Çelik Nimani DOKU.TECH 2020